23 September 2017
شما اینجا هستید صفحه اصلی-->اعضای تحقیقات - دکتر هاشم زاده
 

دکتر شهریار هاشم زاده

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻮراﮐﺲ

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای

رزومهنوشته شده توسط   بابک زارع آبادی