23 June 2018
شما اینجا هستید صفحه اصلیاعضای تحقیقات - دکتر قلی پور
 


دکتر چنگیز قلی پور

متخصص طب اورژانس

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای