21 June 2018
شما اینجا هستید صفحه اصلیاعضای تحقیقات - اصغری جعفر آبادی
 

دکتر محمد اصغری جعفرآبادی

دكتراي تخصصی آمار‌ زيستي

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای

رزومه
نوشته شده توسط   بابک زارع آبادی