21 June 2018
شما اینجا هستید صفحه اصلیاعضای تحقیقات - دکتر پوراصغر
 

دکتر فرامرز پوراصغر

متخصص انفورماتیک پزشکی

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای

رزومهنوشته شده توسط   بابک زارع آبادی