23 June 2018
شما اینجا هستید صفحه اصلیاولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای
  اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای


-          مطالعات مرتبط با مدیریت خدمات پس از بروز حادثه (از صحنه حادثه تا بیمارستان - بیمارستان)


-          مطالعات اپیدمیولوژیک حوادث مصدومیت ها


-          مطالعات ارزیابی ریسک


-          مطالعات مرتبط با رفتار و جنبه های روانشناختی حوادث


-          مطالعات مسایل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با حوادث


-          مطالعات سنجش ایمنی محیط


-          مطالعات سنجش ایمنی وسایل نقلیه


-          مطالعات طراحی، بومی سازی و ارزیابی اعتبار و پایائی پرسشنامه ها و ابزارها


-          مطالعات اپیدمیولوژیک در حیطه حوادث ترافیکی مطالعات مرتبط با آموزش ایمنی


-          مطالعات مداخله ای ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث


-          مطالعات بهبود زیرساخت ها در ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث


-          مطالعات فنی _ مهندسی مرتبط با ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث


-          مطالعات مرور سیستماتیک در حیطه حوادث و ارتقای ایمنی

نوشته شده در   چهارشنبه بیست و ششم خرداد 1395  توسط   بابک زارع آبادی