21 June 2018
شما اینجا هستید صفحه اصلیدرباره قطب
  درباره قطب

با توجه به نیازهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با توجه به پتانسیل وجود زمینه های تحقیقاتی و پیشینه مناسب در این حوزه قطب توسعه دانش ترافیک و حوادث جاده ای در منطقه 2 آمایش سرزمینی بعد از امضا تفاهم نامه مشترک با وزارت متبوع فعالیت خود را به طور رسمی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عضویت دانشگاههای علوم پزشکی ارومیه ، اردبیل و مراغه شروع کرد این کارگروه تخصصی در مدت کوتاه  فعالیت خود ضمن پیگیری فعالیت های گذشته برنامه های قابل توجهی را در دستور کار خود قرار داده است. که میتوان در این حوزه به انجام فعالیت در حوزه های آموزش و پژوهش همکاری و جلب مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سازمانهای مرتبط با حوزه ترافیک اشاره نمود.

 اهداف کلی 

ارتقا دانش مرتبط با حوادث ترافیکی در سطح کشور

توسعه ارتباطات ملی و بین المللی در زمینه توسعه دانش ترافیکی

اهداف اختصاصی

برنامه ریزی آموزشی و اجرا برای گروه های هدف (تعیین محتوا،طراحی و اجرا،ارزشیابی)

انتقال ،ترجمان و کاربست دانش ترافیک

گسترش زیر ساخت های لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه

انتشار و تجاری سازی نتایج پژوهشی در حوزه ترافیک در سطح کشور


نوشته شده در   يکشنبه بیست و سوم خرداد 1395