21 June 2018
شما اینجا هستید صفحه اصلیبرچسب شده با دوره تربیت مدرس
  برچسب شده با دوره تربیت مدرس
مطالب/ برگزاری اولین دوره کشوری تربیت مدرس ایمنی و ترافیک                            
      اولین دوره تربیت مدرس کشوری "ایمنی و ترافیک" با هدف آموزش و آشناسازی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در زمینه حوادث ترافیکی، استانداردها، ایمنی، قوانین و مقررات، اقدامات پیشگیری ...
دوشنبه 16 اسفند 1395
مطالب/ اولین دوره کشوری تربیت مدرس ایمنی و ترافیک                            
      اولین دوره کشوری تربیت مدرس ایمنی وترافیک با حضور اساتید کشوری و مدرسین دانشگاه های مختلف علوم پزشکی برگزار گردید
جمعه 13 اسفند 1395
مطالب/ برگزاری دوره کشوری تربیت مدرس                            
      انجمن دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در نظر دارد با حمایت این مرکز دوره تربیت مدرس را ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از مورخه 24 الی 26 آذرماه ...
شنبه 22 آبان 1395